Małżeństwo

KATECHEZY PRZEDMAŁŻEŃSKIE
W DEKANACIE KONSTANCIŃSKICM 2024

WIOSENNY CYKL KATECHEZ PRZEDMAŁŻEŃSKICH 2024 
start – wtorek 05.03.2024, godz. 20.00

JESIENNY CYKL KATECHEZ PRZEDMAŁŻEŃSKICH 2024
start – wtorek 01.10.2024, godz. 20.00


Miejsce: 
Dom Parafialny w Mirkowie
Parafia Świętego Józefa Oblubieńca
Najświętszej Maryi Panny
w Konstancinie-Jeziornie,
ul. Anny Walentynowicz 1A,

05-520 Konstancin-Jeziorna

Terminy spotkań: 
wtorek, godz. 20.00 

Poradnia Rodzinna w Dekanacie Konstancińskim
Spotkania po wcześniejszym umówieniu:
e-mail.: poradnia.dekanatkonstancin@gmail.com
tel.:  503 382 553 /Julita WEREMCZUK/

INFORMACJE DLA NARZECZONYCH

przed zawarciem sakramentalnego związku małżeńskiego

w parafii św. Józefa Oblubieńca NMP w KONSTANCINIE-JEZIORNIE

PEŁNA PROCEDURA KOŚCIELNA PRZYGOTOWANIA DO ZAWARCIA ŚLUBU W KOŚCIELE KATOLICKIM OBEJMUJE:

 1. Właściwym miejscem załatwiania spraw przedślubnych jest PARAFIA MIEJSCA ZAMIESZKANIA Narzeczonej (zwyczajowo) lub Narzeczonego.
 2. Dobrze jest ze znacznym wyprzedzeniem (nawet rocznym) zarezerwować w kancelarii parafialnej dokładną datę i godzinę celebracji ślubnej.
 3. W dowolnym momencie Narzeczeni mogą rozpocząć bezpośrednie przygotowanie do ślubu przez udział w katechezach przedmałżeńskich / 10 spotkań/ , i spotkaniach w Poradni Życia Rodzinnego / 3 spotkania/.
 4. Na około 3 miesiące przed ślubem, należy spisać Protokół Kanonicznego Badania Narzeczonych.
 5. Najpóźniej na 2 miesiące przed ślubem, je­śli nie występują żadne poważne komplikacje prawne, w uzgodnionym wcześniej terminie, narzeczeni spisują w kancelarii parafialnej Protokół Badania Kanonicznego, czyli tradycyjne zapowiedzi, przedstawiając następujące dokumenty:

a. Aktualne świadectwa chrztu każdej ze stron (chyba, że jedna lub obie ze stron były ochrzczone w miejscu sporządzania Protokołu), czyli metrykę chrztu z adnotacją (!) „Do ślubu kościelnego” oraz z datą wystawienia nie starszą niż 6 miesięcy od daty spisywania Protokołu (stare świadectwa chrztu nie posiadają w procedurze przedślubnej żadnej mocy prawnej); są one niezbędne do stwierdzenia faktu chrztu oraz aktualnego stanu wolnego obu stron;

b. Świadectwo bierzmowania (jeśli nie ma o nim żadnej wzmianki na metryce chrztu, a miejsce spisania Protokołu nie jest parafią miejsca bierzmowania jednej lub obu ze stron);

c. Świadectwo maturalne z religii lub z ukończenia katechizacji z ostatniej klasy szkoły średniej ze stopniem z religii;

d. Świadectwo z ukończenia lub udziału w katechezach przedmałżeńskich;

e. Jeśli ślub ma mieć charakter konkordatowy narzeczeni dostarczają także zaświadczenia z USC stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa ze skutkami cywilno-prawnymi; można je także dostarczyć w innym terminie, ale nie później niż na tydzień przed ślubem;

[UWAGA! Półroczny termin ważności tych zaświadczeń nie może upłynąć przed planowaną datą ślubu]

f. Dowody osobiste obojga Narzeczonych.

 1. Dwie (lub trzy w zależności od diecezji) zapowiedzi przedślubne są głoszone (ewentualnie umieszczane na tablicy ogłoszeń) przez dwie (lub trzy) niedziele (bądź święta) w parafiach obojga Narzeczonych. Podstawą do ich wygłoszenia jest sporządzony wcześniej Protokół i specjalne pismo z prośbą o ogłoszenie zapowiedzi w parafii drugiej strony. Pismo to Narzeczeni dostarczają osobiście do właściwej parafii (chyba że obie strony mieszkają w tej samej parafii), a po wygłoszeniu, również osobiście odbierają zaświadczenia z miejsca wygłoszenia i dostarczają do kancelarii parafialnej, w której sporządzono Protokół Badania Kanonicznego Narzeczonych.
 2. Ślub zasadniczo powinien się odbyć w parafii, gdzie został sporządzony Protokół Przedślubny. W wyjątkowych i zawsze uzasadnionych okolicznościach Narzeczeni mogą prosić swojego ks. Proboszcza o zezwolenie na ślub w innym kościele, zwane LICENCJĄ. Można ją jednak otrzymać dopiero po złożeniu wymaganych dokumentów, sporządzeniu rzeczonego Protokołu i ogłoszeniu zapowiedzi w obu parafiach.
 3. Na ostatnim spotkaniu przed ślubem (5-14 dni przed datą ślubu) Narzeczeni składają podpisy w kancelarii parafialnej pod Aktem Ślubu (zwłaszcza jeśli planują nie spotykać się w dniu ślubu przed samą ceremonią) lub przenoszą tę czynność na dzień zawarcia ślubu oraz mogą uzgodnić szczegóły własnej ceremonii ślubnej; są też zobowiązani do podania danych personalnych świadków ślubu (imię i nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania, zawód); na tym spotkaniu uzgadnia się również oprawę muzyczną oraz wystrój świątyni towarzyszący ceremonii ślubnej.

[UWAGA! Świadkowie ślubu nie muszą posiadać żadnych innych dokumentów niż dowód osobisty, przedstawiany w dniu ceremonii ślubnej w zakrystii, który pozwala stwierdzić ich pełnoletniość; od świadków wymaga się również, aby byli zdolni do składania oświadczeń bez żadnej wady prawnej w dniu ślubu, co wyklucza np. osoby nietrzeźwe lub apostatów, którzy sami tego prawa się pozbawili składając akt apostazji. Od świadków ślubu nie wymaga się również wcześniejszego przystąpienia do sakramentów, ani żadnych innych zaświadczeń potwierdzających przynależność do wspólnoty Kościoła Katolickiego.]

 1. Narzeczeni, którzy nie przystąpili wcześniej do Sakramentu Bierzmowania, powinni przygotować się do jego przyjęcia we własnej parafii (lub w innym ośrodku diecezjalnym) i przyjąć Bierzmowanie jeszcze przed (!) ślubem.
 2. Narzeczonych obowiązują dwie spowiedzi przedślubne (jedna po sporządzeniu Protokołu, czyli po daniu na zapowiedzi i druga w tygodniu poprzedzającym ślub), które odnotowuje się na karcie z kursu przedmałżeńskiego.
 3. Z racji rezerwacji terminu ślubu, sporządzania Protokołu, czyli zgłaszania na zapowiedzi, spisywania Aktu Ślubu składa się zwyczajowo ofiary pieniężne (zgodnie ze słusznym rozumieniem V przykazania kościelnego, wskazującego troskę o potrzeby wspólnoty Kościoła) stosownie do możliwości Narzeczonych oraz ich Rodzin.
 4. Sakrament Małżeństwa udzielany jest zwykle podczas Mszy świętej. Jeśli ślub ma być celebrowany poza Mszą św. należy to wcześniej zgłosić duszpasterzom.
 5. Zgodnie z dyspozycją Kurii Metropolitalnej Warszawskiej ślub odbywa się poza Mszą w przypadku tzw. związku mieszanego, czyli zawieranego pomiędzy katolikiem a osobą niewierzącą. Inne rozwiązania w tej materii wymagają specjalnej dyspensy Ordynariusza.
 6. Wykonywanie zdjęć, nagrywanie, filmowanie czy używanie dodatkowego oświetlenia podczas ślubu powinno być wcześniej uzgodnione z ks. Proboszczem lub z przewodniczącym ceremonii ślubnej. Życzenia powinno się przyjmować przed kościołem, a w razie niepogody w kruchcie kościoła pamiętając o godności i świętości miejsca oraz o ewentualnych, kolejnych celebracjach liturgicznych odbywających się w dniu ślubu w tej świątyni.